дизаин: wizart-bg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ВРЕМЕРЕЛЕТА И ФОТО РЕЛЕТА
.....
... ... ЦЕНОВА ЛИСТА  
1. Реле за време електронно с плавно регулиране тип-РВЕ
30
2. Реле за време електронно с плавно регулиране тип-РВЕ+ (монтаж-еврошина)
20
3. Реле за време електронно, цифрово, двуразрядно тип-ЕРВЦ-А
34
4. Реле за време електронно, цифрово, триразрядно тип-ЕРВЦ-С
36
5. Реле за време електронно, цифрово, триразрядно с индикация тип-ЕРВС
50
6. Реле за време електронно, цифрово,четириразрядно с индикация
58
7. Реле за време програмно (монтаж-еврошина)
45
8. Фото - реле (монтаж-еврошина)
15
Забележка: Заплащане в лева, всички цени са без ДДС.
 
 
..... ЕЛЕКТРОННИ РЕЛЕТА ЗА ВРЕМЕ
... ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Серията електронни релета РВ е преназначена за превключване на електрически вериги, работещи с постоянен или променлив ток след предварително зададен интервал от време. Вградени са в пластмасов корпус, пригоден за преденили заден монтаж. Свързването става чрез щепселно присъединяване към 11 (единадесет) позиционен цокъл.
... Времеобхват
1. Захранващо напрежение
- 220V АС, 48V АС/DС, 24V АС/DС
2. Допустим ток на контактите (4-1ОА)
3. Номинална консумирана мощност (VА) 9;5;2;2;2
4. Брой на управляващите вериги - 3 превключващи (ЕРВ+една превключваща)
5. Допустимо отклонение от минималното напрежение:
-15/+10%
6. Ток на включване: 0,1 А при =40 ms; 220V
0.63А при соs =0,1; 220V
7. Допустима честота на включване -3600 превключвания в час.
...... ЕЛЕКТРОННО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ ПРОГРАМНО
Монтаж:
Захранване 220V АС 50Нz клеми 1 и 2
релейни изходи: 3, 4, 5 mах 10А/250V
вход на външен бутон клеми 6 и 7
Начин на работа с релето:
Настройки:
Натиснете и задръжте бутон 4 секунди след което релето влиза в режим на настройване на работните обхвати. С натискане на бутон се избира един от следните обхвати:
- 1 - 0,1s - 999.9s
- 2 -1 s - 9999s
- 3 - 0,1min - 999,9min
- 4 -1min - 9999min
- С - Изключване на текущия канал.
При едноканално реле не се използва. След като се избере желания обхва се потвърждава с натискане на бутон с това избора на обхват е завършен. На дисплея се индицира РF - 0 или РF - 1 определя положението на релето при стартиране на програмата. С помоща на бутон се избира. Потвърждава се с бутон . На дисплея се изписва ОРЕN или CILC. Избира се бутон ОРЕN - отворен режим след завършване на програмата релето чака следваща команда CILC-цикличен режим релето работи като тактово. Потвърждава се с бутон . На дисплея се изписва първото време. С бутон се променя мигащата цифра. Потвърждава се с бутон . След настройката на първото време се настройва второто. Ако релето няма да работи като такова второто време е 0000. След натискане на бутон за потвърждаване програмата се стартира автоматично за проверка.Програмата се записва в енергонезависима памет и се задържа автоматично при включване на релето. Изпълнението на програмата се стартира от бутон или бутон с клеми 6 и 7. За автоматично стартиране на програмата с подаване назахранването клеми 6 и 7 да се дадат на късо.
... ЕЛЕКТРОННО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ С ПЛАВНО РЕГУЛИРАНЕ РВЕ+

Времеобхват:

ЕРВ 1(1 -10)s

ЕРВ 2 (4 - 40)s

ЕРВ 3 (0,5 - 5)min

EРВ 4 (4 - 40)min
Захранв. напрежение - 220V АС и 24 АС/DС Доп. ток на контактите - 10А/250V ..............Брой управл. вериги - една превключваща Монтаж - еврошина Габ. размери - 86/58/35

... ФОТО РЕЛЕ
Предназначение:
фоторелето е предназначено да включва и изключва улични, паркови, заводски и други осветления. Релето притежава хистерезис, който е зададен с цел избягване на моментни осветявания. Чувствителността на релето се регулира чрез потенциометър, изведен на лицевата част.
Технически данни:
1. Захранващо напрежение - 220\/ АС
2. Максимален товарен ток - 10А
3. Работна температура - от -25 до +70°С
4. Функция - нормално отворен контакт
5. Дължина на кабела - 2m /може да бъде удължен до З0m/
6. Монтаж - еврошина
7. Габаритни размери /mm/ - 86/58/35